Geen artikelen in wagentje
vrijdag, 19 december 2014 12:00

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

BDU/Boeken
BDU/Boeken is onderdeel van Koninklijke BDU Uitgevers, Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld. In het vervolg van deze voorwaarden zal over BDU/Boeken gesproken worden als zijnde de leverancier.

Koper
De natuurlijke- of rechtspersoon die aan BDU/Boeken de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Overeenkomst
Er is sprake van een overeenkomst wanneer BDU/Boeken de bestelling van de koper heeft geaccepteerd.

Levering
Levering van de bestelde producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper.

ARTIKEL2 - ALGEMEEN

BDU/Boeken conformeert zich aan het Reglement Handelsverkeer zoals opgesteld door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak.

Op alle bestellingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten bij BDU/Boeken zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen.

Wanneer de koper een bestelling plaatst, geeft hij of zij daarmee aan toepasselijkheid van deze voorwaarden te aanvaarden.

Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke overeenstemming met BDU/Boeken.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze leveringsvoorwaarden vastgelegd, gelden zowel voor BDU/Boeken en voor de eventueel in te schakelen tussenpersonen van BDU/Boeken, als voor de koper.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn via internet beschikbaar.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN

De prijzen op de site worden aangegeven in Euro's.

De prijzen worden inclusief BTW weergegeven. Het BTW-tarief voor boeken is 6%.

De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke bepalingen of het Reglement Handelsverkeer van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak noodzakelijk is.

Voor het verzenden van producten vraagt BDU/Boeken een bijdrage in de kosten. Deze kosten worden berekend ongeacht het aantal producten en ongeacht het aantal deelleveringen.

ARTIKEL 4 - BESTELLINGEN EN OVEREENKOMSTEN

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door BDU/Boeken. Deze acceptatie krijgt vorm doordat de koper een e-mail ontvangt, waarin de bestelling bevestigd wordt.

BDU/Boeken behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde leveringsvoorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien de bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BDU/Boeken dit de koper mee door middel van een e-mail binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling.

Bij het plaatsen van een bestelling is de koper verplicht alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om de transactie adequaat te kunnen afhandelen.

BDU/Boeken heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de invoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit gebeurt door de koper hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en zonder dat BDU/Boeken gehouden is tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 5 - LEVERING

Bij elk product wordt een indicatie van de levertijd aangegeven.

De levertijden zijn indicaties. Indien deze levertijd niet gehaald wordt, kan de koper geen recht op schadevergoeding indienen.

Wanneer een levertermijn van 30 dagen, om welke reden dan ook, wordt overschreden, verplicht BDU/Boeken zich de koper via e-mail van uitstel op de hoogte te stellen en de koper de mogelijkheid te bieden de overeenkomst te ontbinden.

Levering geschiedt in zowel binnen- als buitenland. Bij verzending naar het buitenland geldt dat de koper aansprakelijk is voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

BDU/Boeken behoudt zich het recht voor derden te betrekken bij levering van de producten.

BDU/Boeken is niet aansprakelijk voor vertraging die optreedt door toedoen van derden.

ARTIKEL 6 - RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

De koper verplicht zich bij aflevering te onderzoeken of het fysieke product aan de verwachting voldoet.

Voor de geleverde producten geldt een zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn heeft de koper het recht het product te retourneren.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de koper, tenzij het product tijdens het transport naar de koper beschadigd is of de koper kan aantonen dat het product niet aan de verwachting voldoet.

Van de koper wordt verwacht dat hij of zij de producten retour zendt in een deugdelijke verpakking, zodat kan worden verwacht dat de producten onbeschadigd worden ontvangen door BDU/Boeken.

ARTIKEL 7 - BETALING

Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen, zoals die op de factuur zijn vermeld, binnen 15 dagen na levering te voldoen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens BDU/Boeken in gebreke.

Bij levering aan het buitenland accepteert BDU/Boeken alleen betaling vooraf, tenzij anders is overeengekomen.

BDU/Boeken heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.

Indien BDU/Boeken 15 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn de koper nogmaals tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van EUR 22,50 aan administratiekosten verschuldigd.

Indien BDU/Boeken haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van BDU/Boeken, echter met een minimum van EUR 22,50, waarbij BDU/Boeken bevoegd is de daadwerkelijke gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

Eventuele betalingen aan de koper, zoals aan de orde bij een retourzending of het ontbinden van de overeenkomst, zullen door BDU/Boeken uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de producten of na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald.

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde producten blijven eigendom van BDU/Boeken, totdat alle vorderingen door de koper volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat echter over op de koper op het moment van levering.

ARTIKEL 9 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door BDU/Boeken geleverde producten worden door de koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.

BDU/Boeken garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en of industrieel eigendomsrecht.

ARTIKEL 10 - PRIVACY EN VEILIGHEID

Uw persoonsregistratie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). BDU/Boeken gebruikt uw persoonsregistratie alleen voor intern gebruik.

ARTIKEL 11 - COMMUNICATIE

BDU/Boeken is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending (zowel ten gevolge van het gebruik van internet als van ieder ander communicatiemiddel) van bestelgegevens en mededelingen in het verkeer tussen koper en BDU/Boeken en/of in het verkeer tussen BDU/Boeken en derden.

ARTIKEL 12 - UITSLUITING PRECEDENTWERKING

Wanneer door BDU/Boeken gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze leveringsvoorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat BDU/Boeken deze voorwaarden soepel toepast.

ARTIKEL 13 - TOEPASSING RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op overeenkomsten gesloten tussen BDU/Boeken en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met bijzondere aandacht voor de consumentenwetgeving.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Alle voornoemde artikelen zijn met behoud van de wetten en regels zoals vastgelegd in Europa en gelden zowel voor leveringen binnen als voor leveringen buiten Europa.